MENY hamburgermeny Close-menu button

Endringer i hundeloven

Landbruks- og matdepartementet startet i 2020 arbeidet med endring av hundeloven, og i disse dager har forslag til endringer vært ute på høring.

Hundeloven er en viktig lov for NJFF da jakt med hund har lange tradisjoner i Norge, og siden hunden er et kjært familiemedlem og en viktig jaktkamerat for mange jegere.

Det er et stort ansvar å ha hund, både med hensyn til hunden selv og samfunnet rundt oss. For NJFF er det derfor viktig med et balansert regelverk som gir rom for et godt og aktivt hundehold og videreføring av norske jakttradisjoner, samtidig som det tas hensyn til negative sider som kan oppstå som følge av hundehold.

– Vi opplever at det i hovedsak er lagt til grunn en positiv holdning til hundehold i endringsforslaget, og at det er foreslått en rekke endringer som styrker hundens rettssikkerhet, sier Mari Lovise Marum, jurist i NJFF. – Likevel samsvarer ikke noen av avveiningene som Landbruks- og matdepartementet har gjort med dette, og de går stedvis for langt i disfavør av hund og hundeeier. Det kan da bli vanskelig å tilrettelegge for et godt hundehold. Vi har i tillegg til å kommentere enkeltbestemmelser i lovforslaget derfor lagt vekt på å kommentere de positive sidene ved hundehold og bruk av hund under jakt.

– Når det gjelder enkeltbestemmelser i hundeloven, har vi hatt særlig fokus på vilkår for å ha hund løs, rammer for kommunenes adgang til å vedta utvidet båndtvang ut over perioden 1. april – 20. august, jakthundtrening, unntak fra sikringsreglene, samt inngrep på stedet mot hund som jager eller angriper vilt, sier Marum. 

Landbruks- og matdepartementet opplyste i 2020 om at de tar sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022, men det er enda usikkert når loven vil bli endelig vedtatt og tre i kraft. NJFF følger saken og vil løpende orientere om siste nytt. 

Hele høringssvaret fra NJFF kan leses her.

Forslag til ny hundelov finnes her